پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
باد پائیزی اگر برگ خزان را می برد، مهر زهرا هم گناه شیعیان را می برد

 •  

  تفسیرهفتگی حضرت آیت الله نورمفیدی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  تاریخ تفسیر فایل صوتی
  93/02/14 کلیک کنید
  93/02/21 کلیک کنید
  93/02/28 کلیک کنید
  93/03/04 کلیک کنید
  93/03/11 کلیک کنید
  93/03/18 کلیک کنید
  93/03/25 کلیک کنید
  93/04/01 کلیک کنید
  93/05/12 کلیک کنید
  93/05/19 کلیک کنید
  93/05/26 کلیک کنید
  93/06/09 کلیک کنید
  93/06/23 کلیک کنید
  93/06/30 کلیک کنید
  93/07/06 کلیک کنید
  93/07/20 کلیک کنید
  93/07/27 کلیک کنید
  93/08/18 کلیک کنید
  93/08/25 کلیک کنید
  93/08/25 کلیک کنید
  93/09/09 کلیک کنید
  93/09/16 کلیک کنید
  93/10/07 کلیک کنید
  93/10/14 برگزار نشد
  93/10/21 کلیک کنید
  93/10/28 کلیک کنید
  (1)93/11/05 کلیک کنید
  93/11/05 کلیک کنید
  93/11/19 کلیک کنید
  93/12/03 کلیک کنید
  93/12/10 کلیک کنید
  93/12/17 برگزار نشد
  93/12/24 کلیک کنید
  94/1/16 کلیک کنید
  94/1/23 کلیک کنید
  94/1/30 کلیک کنید
  94/2/6 کلیک کنید
  94/2/27 کلیک کنید
  94/3/3 کلیک کنید
  94/03/10 کلیک کنید
  94/03/17 کلیک کنید
  94/03/24 کلیک کنید
  94/05/04 کلیک کنید
  94/05/11 کلیک کنید
  94/06/01 کلیک کنید
  94/06/15 کلیک کنید
  94/06/22 کلیک کنید
  94/06/24 کلیک کنید
  94/07/05 کلیک کنید
  94/07/19 کلیک کنید
  94/08/10 کلیک کنید
  94/08/17 کلیک کنید
  94/08/24 کلیک کنید
  94/09/01 کلیک کنید
  94/09/08 کلیک کنید
  94/09/15 کلیک کنید
  94/9/21 کلیک کنید
  94/9/29 کلیک کنید
  94/10/6 کلیک کنید
  94/10/20 کلیک کنید(قسمت اول)
  94/10/20 کلیک کنید(قسمت دوم)
  94/10/27 کلیک کنید
  94/11/4 کلیک کنید
  94/11/11 کلیک کنید
  94/12/16 کلیک کنید
  95/1/15 کلیک کنید
  95/1/29 کلیک کنید
  95/2/5 کلیک کنید
  95/2/12 کلیک کنید
  95/2/19 کلیک کنید
  95/2/26 کلیک کنید
  95/3/9 کلیک کنید
  95/3/16 کلیک کنید
  95/4/20 کلیک کنید
  95/5/3 کلیک کنید
  95/5/10 کلیک کنید
  95/5/17 کلیک کنید
  95/5/31 کلیک کنید
  95/6/8 کلیک کنید
  95/6/14 کلیک کنید
  95/6/21 کلیک کنید
  95/6/28 کلیک کنید
  95/7/4 کلیک کنید
  95/7/25 کلیک کنید
  95/8/2 کلیک کنید
  95/8/9 کلیک کنید
  95/8/16 کلیک کنید
  95/8/23 کلیک کنید
  95/9/21 کلیک کنید
  95/9/28 کلیک کنید
  95/10/12 کلیک کنید
  95/10/19 کلیک کنید
  95/10/26 کلیک کنید
  95/11/3 کلیک کنید
  95/11/10 کلیک کنید
  95/11/17 کلیک کنید
  95/11/24 کلیک کنید
  95/12/1 کلیک کنید
  95/12/8 کلیک کنید
  96/4/11 کلیک کنید
  96/4/18 کلیک کنید
  96/4/26 کلیک کنید
  96/5/01 کلیک کنید
  96/5/22 کلیک کنید
  96/6/12 کلیک کنید
  96/6/19 کلیک کنید