چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳
حضرت محمد(ص): دنیا زندان مومن و بهشت کافران است و مرگ پلی است که مومنان را به بهشت می رساند و کافران را به دوزخ
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله نورمفیدی                        ...
  پرسش و پاسخ

  چگونه مفاد آیه ی(لااکراه فی الدین) بقره آیه 256 که دلالت بر آزادی در ا...

  عدم اجبار بر پذیرش دین خاصی، دلیل برحق بودن تمام ادیان و مسلک ها نمی باشد بلکه دلیل به احترام به آزادی انسان در انتخا...
  پاسخ کامل