چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بیست و ششمین نشست گفتمان دینی با موضوع «تنهایی و معنای زندگی» سه شنبه 30 بهمن ماه ساعت: 16
 • تفسیر سال 1394

 • تفسیر سال 1394

   

  94/01/16 کلیک کنید
  94/01/23 کلیک کنید
  94/01/30 کلیک کنید
  94/02/06 کلیک کنید
  94/02/27 کلیک کنید
  94/03/03 کلیک کنید
  94/03/10 کلیک کنید
  94/03/17 کلیک کنید
  94/03/24 کلیک کنید
  94/05/04 کلیک کنید
  94/05/11 کلیک کنید
  94/06/01 کلیک کنید
  94/06/15 کلیک کنید
  94/06/22 کلیک کنید
  94/06/29 کلیک کنید
  94/07/05 کلیک کنید
  94/07/19 کلیک کنید
  94/08/10 کلیک کنید
  94/08/17 کلیک کنید
  94/08/24 کلیک کنید
  94/09/01 کلیک کنید
  94/09/08 کلیک کنید
  94/09/15 کلیک کنید
  94/09/21 کلیک کنید
  94/09/29 کلیک کنید
  94/10/06 کلیک کنید
  94/10/20 کلیک کنید(1)
  94/10/20 کلیک کنید(2)
  94/10/27 کلیک کنید
  94/11/04 کلیک کنید
  94/11/11 کلیک کنید
  94/12/16 کلیک کنید